EuroKoeIDEE - Algemene voorwaarden Advies

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Euro Koe IDEE, gevestigd te Beilen, hierna te noemen opdrachtnemer.


1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1-1.
Cliënt/contractpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1-2.
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
1-3.
Bescheiden Alle door cliënt aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen en bestanden, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen en bestanden, waaronder stukken of gegevensdragers.

2 Toepasselijkheid

2-1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijziging van deze voorwaarden dient door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2-2. Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3 Aanvang en duur van de overeenkomst

3-1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

4 Gegevens cliënt

 

1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Cliënt staat er jegens opdrachtnemer voor in dat de door hem aan opdrachtnemer verstrekte bescheiden in overeenstemming zijn met de feiten.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd.

 

5 Uitvoering opdracht

 

1. Opdracht nemer bepaald de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn of indien uit de termijn voortvloeit dat de termijn een fatale termijn is. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat opdrachtnemer alle relevante bescheiden heeft ontvangen van cliënt en, indien van toepassing, cliënt aan opdrachtnemer een voorschot heeft voldaan.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan cliënt, te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregels.

4. Opdrachtnemer verzendt of vervoert bescheiden via gewone post, tenzij cliënt uitdrukkelijk aan opdrachtnemer opdracht geeft dat verzending of vervoer van bescheiden plaats dient te vinden op een wijze die meer zekerheid biedt.

5. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden uitvoeren dan in de opdrachtbevestiging staan vermeld, nadat cliënt hiervoor opdracht heeft gegeven, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit een zorgplicht van opdrachtnemer.

6. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van cliënt, welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

6 Geheimhouding en exclusiviteit

 

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van deze opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking ervan verkregen resultaten. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in geval opdrachtnemer of zijn medewerkers voor zichzelf optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele cliënten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal cliënt de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

7 Intellectuele eigendom

 

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is cliënt niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkwijzen van opdrachtnemer.

 

8  Overmacht

 

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Cliënt heeft het recht, ingeval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

9 Honorarium

 

1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat cliënt een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer,  dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, BTW tarieven, heffingen van overheidswege lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan cliënt gedeclareerd per maand, kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

5. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

6.Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.Opdrachtgever stelt jaarlijks per 1 januari zijn tarievenvast. Deze tarieven zijn bindend voor cliënt.

 

10 Betaling

 

1. Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in euro's, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldatum cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten. Indien opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor cliënten, behorende tot een concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende cliënten hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van elkaars factuurbedragen, rente en kosten.

5. Indien cliënt in verzuim is, is cliënt over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

11 Klacht

 

1. Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

2. Een reclame of klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.

3. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.

 

12 Aansprakelijkheid

 

1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat cliënt haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtgever voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Voor alle directe schade van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de desbetreffende opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot eenmaal het bedrag van het honorarium voor de opdracht of factuurbedrag zoals dat door opdrachtnemer aan cliënt voor die opdracht is gefactureerd in het tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan het moment van de tekortkoming. Ten aanzien van schade verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamhedendoor bij cliënt gedetacheerde medewerkers van opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste drie maanden honorarium zoals dat door opdrachtnemer aan cliënt voor de opdracht wordt gefactureerd in het tijdvak van de tekortkoming.

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per gewone post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens cliënt, opdrachtnemer of derden.

5. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, in ieder geval indien de aanspraak is ontstaan door toedoen van het verstrekken van gegevens welke in strijd zijn met de werkelijkheid, tenzij cliënt aantoont dat de aanspraak geen verband houdt met de verstrekte gegevens of indien sprake is van opzet door grove schuld van opdrachtnemer.

6. Voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van niet-leidinggevende medewerkers van opdrachtnemer is opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk.

 

13 Opzegging

 

1. Cliënt en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2. Opzegging dient schriftelijk aan wederpartij te worden medegedeeld.

3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden cliënt gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al hetgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

 

14 Opschortingsrecht

 

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, totdat cliënt alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer volledig heeft voldaan.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van cliënt die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

 

15 Verval van rechten

 

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijker wijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

16 Toepassing recht en forumkeuze

 16-1.
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

16-2.
Alle geschillen, die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. Indien het geschillen betreft die geen verband houden op het bedrijf of beroep van cliënt, wordt cliënt in de gelegenheid gesteld binnen een maand nadat opdrachtnemer zich ter beslechting van het geschil op dit artikel heeft beroepen, van opdrachtnemer te verlangen dat opdrachtnemer de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17-1.
Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Euro Koe IDEE (www.eurokoeidee.nl) en op verzoek toegezonden.

17-2.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17-3.
Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Aldus opgemaakt te Beilen, November 2007